Aktualności


ueszary800


 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 aktualizacja” został uchwalony przez Radę Miejską w Wojniczu w dniu 25 października 2017 r. uchwałą nr XXXII/337/2017. Aby zapoznać się z treścią dokumentu należy kliknąć okładkę poniżej.

okladka

 


Sprawozdanie z III konsultacji społecznych

dot. Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020

 

Dnia 18 września 2017 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Wojniczu  odbyło  się
III spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu miasta Wojnicza, m.in. GOPS, lokalnych stowarzyszeń, przedsiębiorców, urzędników. Głównym tematem spotkania była konsultacja LPR, szczególnie zapisów dot. proponowanych, do wpisania do dokumentu, projektów o charakterze społecznym i infrastrukturalnym.

Konsultacje zostały poprowadzone przez przedstawicieli Biura Projektów Rewitalizacji S.A.
z Katowic.

Program spotkania był następujący:

 1. Definicja rewitalizacji
 2. Harmonogram prac nad LPR
 3. Diagnoza społeczna – podsumowanie
 4. Obszar zdegradowany
 5. Obszar rewitalizacji
 6. Cele rewitalizacji
 7. Projekty rewitalizacyjne
 8. Zarządzanie i monitoring procesu rewitalizacji.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zjawisk kryzysowych został wyznaczony obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji na terenie Wojnicza. Obszar rewitalizacji obejmuje: ul. Długą, Jagiellońską, Krakowską, Rynek i Warszawską.

Dyskusji poddane zostały projekty, które zgłosili  mieszkańcy  miasta na kartach projektów, przyjmowanych podczas II konsultacji społecznych, które odbyły się 8 lipca 2017 r., podczas Dni Wojnicza oraz za pośrednictwem strony internetowej: www.rewitalizacjawojnicz.pl .

Pod dyskusję zostały poddane zarówno projekty infrastrukturalne, zaproponowane do realizacji na obszarze rewitalizacji, jak również towarzyszące im projekty społeczne tj.

Projekty infrastrukturalne

 

 1. Rewitalizacja Wojnickiego Rynku;
 2. Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu, w tym Pałacu Dąmbskich;
 3. Modernizacja ulicy Długiej w Wojniczu;
 4. Modernizacja stadionu sportowego w Wojniczu.

Projekty społeczne:

 Wojnickie Kino w Plenerze

 1. WOJNICZ wczoraj, WOJNICZ dziś, WOJNICZ jutro! – Spacer z historią; organizacja stałego systemu wystawienniczego
 2. Wydarzenia sportowe skierowane do mieszkańców w Wojniczu

Projekt LPR, zawierający w/w projekty, został również udostępniony do konsultacji społecznych na stronie internetowej miasta Wojnicz: www.wojnicz.pl oraz stronie dedykowanej rewitalizacji Wojnicza: www.rewitalizacjawojnicz.pl.

DSC_0865

DSC_0875

DSC_0881

DSC_0871

DSC_0877

_________________________________________________


Zaproszenie na III konsultacje Wojnicz

 

Burmistrz Wojnicza serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Wojnicz do udziału w III  konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców miasta
w sprawie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Konsultacje będą trwały w dniach 12 września 2017 r. – 26 września 2017 r.

Natomiast, konsultacje w formie otwartego spotkania, odbędą się dnia 18 września 2017 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1, Sala Narad i poprowadzone zostaną przez przedstawicieli Biura Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy szczególnie: przedsiębiorców, przedstawicieli mieszkańców przede wszystkim obszarów zdegradowanych przeznaczonych do rewitalizacji (ulic: Długiej, Jagiellońskiej, Krakowskiej, Rynku i Warszawskiej) i lokalnych organizacji.

Agenda spotkania:

 1. Definicja rewitalizacji
 2. Harmonogram prac nad LPR
 3. Diagnoza społeczna – podsumowanie
 4. Obszar zdegradowany
 5. Obszar rewitalizacji
 6. Cele rewitalizacji
 7. Projekty rewitalizacyjne
 8. Zarządzanie i monitoring procesu rewitalizacji.

Uwagi do dokumentu będzie można składać do 26 września 2017 r.

Konsultacje odbędą się w formie indywidualnego zbierania głosów na formularzu konsultacji społecznych.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu w wyznaczonym terminie przez mieszkańców opinii i uwag do projektu dokumentu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020 będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. na stronie internetowej www.rewitalizacjawojnicz.pl oraz www.wojnicz.pl
 2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu.

Wypełniony formularz konsultacji należy:

– przesłać (uprzednio podpisany i zeskanowany) w formie elektronicznej na adres: um@wojnicz.pl lub wioletta.smistek@wojnicz.pl w terminie do dnia 26 września 2017 r. lub

– złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 26 września 2017 r.

 

Do pobrania:

Konsultowana wersja dokumentu LPR (KLIKNIJ)

Formularz konsultacji (KLIKNIJ)

 

_____________________________________________________


Wypełnij kartę projektu rewitalizacyjnego!

Wciąż trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020. Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które Państwa zdaniem są ważne dla programu. Aby to zrobić należy wypełnić formularz kart projektu, który dostępny jest w linku poniżej, na stronie www.wojnicz.pl oraz na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Propozycje przedsięwzięć można składać do dnia 7 sierpnia 2017 r. w następujący sposób:

 • elektornicznie na adres e-mail: um@wojnicz.pl
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz
 • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu, Rynek 1, Wojnicz.

 

Zaproszenie do wypełnienia karty projektu rewitalizacyjnego (pełna treść) – kliknij aby pobrać

Karta projektu rewitalizacyjnego do wypełnienia – kliknij aby pobrać

Mapa projektu – kliknij aby pobrać


Zapoznaj się z diagnozą

 

 

Zaproszenie do zgłaszanie uwag do diagnozy

Aby pobrać plik zawierający diagnozę należy kliknąć poniższy link

Diagnoza (klik)

wojnicz_miasto-MAPA_w4_1000


SPRAWOZDANIE Z II KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZPROWADZONYCH

W RAMACH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

MIASTA WOJNICZ NA LATA 2011-2020

Park Miejski w Wojniczu, ul. Jagiellońska

08.07.2017 r. (sobota), godz. 13:00

W dniu 8 lipca 2017 r. w Parku Miejskim w Wojniczu odbyły się II konsultacje

społeczne w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata

2011-2020. W czasie konsultacji zaprezentowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji,

które zostały zdiagnozowane na terenie Wojnicza w wyniku przeprowadzonej analizy

wskaźnikowej oraz badań ankietowych, wykonanych w ramach I konsultacji społecznych

LPR. Eksperci z Biura Projektów Rewitalizacji S. A. z Katowic: mgr Ryszard Sielski, mgr

Gabriela Szewczyk zaprezentowali wyniki badań z mieszkańcami miasta Wojnicza oraz

zaprezentowali obszary miasta, które wymagają pilnej interwencji. Zreferowano także

zawartość diagnozy, która zawiera szczegółową analizę zjawisk kryzysowych.

Nadrzędnym celem niniejszych konsultacji było zwiększenie zaangażowania społeczności

lokalnej w procesy rewitalizacyjne miasta, a zwłaszcza  poznanie potrzeb oraz oczekiwań

wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie

rewitalizacji miasta Wojnicz.

Dodatkową atrakcją w ramach konsultacji były konkursy dla dzieci, które odwiedziły punkt

konsultacyjny wraz z rodzicami. W czasie gdy dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym

ich rodzice korzystali z indywidualnych konsultacji na stanowisku

ds. rewitalizacji miasta Wojnicz. W punkcie konsultacyjnym przyjmowano uwagi odnośnie

rewitalizacji miasta Wojnicz i zbierano propozycje projektów rewitalizacyjnych.


rewitalizacjaPlakatA3x


Konsultacje programu rewitalizacji

W dniu 24 lutego w Domu Grodzkim w Wojniczu odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020. Aktualizacja tego dokumentu jest przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Wojnicz, z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W czasie spotkania konsultanci z Biura Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach, którzy wspólnie z Urzędem Miejskim w Wojniczu aktualizują LPR Miasta Wojnicz, przedstawili przybyłym główne założenia programu rewitalizacji oraz kompleksowo poruszyli problematykę procesu rewitalizacji. Dokument ten będzie obejmował działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Niezwykle ważna jest opinia mieszkańców Wojnicza na temat warunków ich życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji.  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu (www.wojnicz.pl) oraz na stronie dedykowanej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz (www.rewitalizacjawojnicz.pl) została udostępniona ankieta, przy użyciu której  mieszkańcy Wojnicza mogą wyrazić swoją opinię na temat problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych,  które obserwują  na co dzień w swoim najbliższym otoczeniu, a których diagnoza posłuży do opracowania konkretnych zadań rewitalizacyjnych. Badania mają charakter anonimowy. Ankietę można wypełnić on-line lub w formie papierowej (punkt przyjęć ankiet znajduje się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu)  do dnia 13 marca 2017 r.

Działania, które zostaną  ujęte w zaktualizowanym LPR Miasta Wojnicz powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców, a także  turystów i inwestorów.

image001 image005


Zaproszenie_na_I_konsultacje_Wojnicz (2)


Ankieta dotycząca rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy Wojnicza,

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszego miasta, Gmina Wojnicz aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020. Dokument ten będzie obejmował działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskanie m.in. środków europejskich na działania związane z ożywieniem miasta. Dlatego zwracam się do Państwa
z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem.
Wyrażam głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Wojnicza pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców Miasta Wojnicz.

Niezwykle ważna jest Państwa opinia na temat warunków życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji. Z tego powodu podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety (link do pliku poniżej). Wyniki posłużą do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz. Badania mają charakter anonimowy. Ankieta skierowana jest do osób pełnoletnich. Wypełnioną ankietę prosimy składać w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu do dnia 13 marca 2017 r.

Bardzo liczę na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Miasta Wojnicz i dziękuję za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Jednocześnie pragnę Państwa serdecznie zaprosić na spotkania konsultacyjne w sprawie LPR, o których na bieżąco będziemy informować.

                                    Z poważaniem

Tadeusz Bąk

Burmistrz Wojnicza

 

ANKIETA ONLINE (kliknij TUTAJ)

 

Do pobrania:

Ankieta (kliknij TUTAJ)

Pismo – skan oryginału (kliknij TUTAJ)


Protokół wyboru

Dobiegła końca procedura wyboru podmiotu, który sporządzi aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicza na lata 2011 – 2020.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 


Zapytanie ofertowe

Gmina Wojnicz zaprasza do złożenia ofert na wykonanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020. Szczegóły zapytania w linkach poniżej.

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 – formularz ofertowy

Zał nr 2 – wykaz wykonanych usług

Zał nr 3 – umowa rewitalizacja